Ga naar de inhoud

Generische Geneesmiddelen

Arega is exclusief verdeler van Teva® generische geneesmiddelen in België.

Wereldwijd worden dagelijks miljoenen patiënten behandeld met generische geneesmiddelen. Generische geneesmiddelen zijn even kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend met als enig verschil: een voordeliger prijskaartje.

Wanneer een farmaceutisch bedrijf een geneesmiddel ontwikkelt, mag enkel dit bedrijf het geneesmiddel gedurende de looptijd van het patent op de markt brengen. Na afloop van dit patent mogen ook andere farmaceutische bedrijven dit geneesmiddel maken en in de handel brengen. In dat geval spreken we van generische geneesmiddelen. Een generisch geneesmiddel heeft dezelfde kwali­tatieve en kwantitatieve samenstelling aan werkza(a)m(e) bestandde(e)l(en) en dezelfde farmaceutische vorm. Voor uw gezondheid maakt het niet uit of het om een origineel of generisch geneesmiddel gaat.

Alle farmaceutische bedrijven die geneesmiddelen in de handel brengen, moe­ten aantonen dat ze kwaliteitsvol, veilig en doeltreffend zijn. Dit geldt zowel voor generische als originele geneesmiddelen. Ze moeten beiden voldoen aan dezelfde hoge eisen. Voor een origineel geneesmiddel dienen de bedrijven een dossier in dat alle toxicologische, farmacologische en klinische gegevens bevat. Voor een generisch geneesmiddel is dit een vereenvoudigd dossier maar het moet wel bewijzen dat het generische geneesmiddel bio-equivalent of gelijk­waardig is aan het origineel. De samenstelling van de werkzame stof(fen) moet gelijk zijn, zowel kwalitatief als kwantitatief. Het generisch geneesmiddel moet dezelfde farmaceutische vorm (bijvoorbeeld tablet, zalf of spray) hebben en het moet voor dezelfde hoeveelheid aan werkzame stoffen in het lichaam zorgen als het origineel geneesmiddel.

Alle farmaceutische bedrijven moeten aan dezelfde strenge eisen voldoen voor ze een geneesmiddel op de Belgische markt brengen. Belgische en Europese inspectiediensten controleren alle stappen in het productieproces, van de ingrediënten tot het afgewerkte en verpakte geneesmiddel. Vervolgens zullen bevoegde autoriteiten in samenwerking met de vergunninghouder voor het in de handel brengen systematisch de risico’s en de bijwerkingen van alle geneesmiddelen op de markt opvolgen.

Een origineel geneesmiddel vermeldt meestal de merknaam in groot op de verpakking met daaronder de naam van het actief bestanddeel (molecule­naam). Een generisch geneesmiddel daarentegen vermeldt meestal het ac­tief bestanddeel (moleculenaam) in groot op de verpakking gevolgd door een merk- of bedrijfsnaam.

Hoewel generische geneesmiddelen even kwaliteitsvol, veilig en doeltref­fend zijn als originele geneesmiddelen zijn ze niet altijd 100% identiek qua uitzicht. Zo kunnen ze bijvoorbeeld andere hulpstoffen bevatten waardoor smaak, kleur of uitzicht soms verschillen. Voor een beperkte groep patiënten en een beperkt aantal stoffen is dit belangrijk. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt allergisch is aan een specifieke hulpstof. De voorschrijver en de apotheker houden hier rekening mee.

Met al uw vragen over geneesmiddelen kan u steeds terecht bij uw arts of apotheker. Lees altijd aandachtig de bijsluiter vooraleer u een geneesmid­del gebruikt.

Generische geneesmiddelen

Vooral verschillend voor uw budget, niet voor uw gezondheid!